Zásady ochrany osobných údajov 

 Euroline Group Slovakia s.r.o.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Euroline Group Slovakia s.r.o.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Euroline Group Slovakia s.r.o., so sídlom Dojč 483, 906 02 Dojč, IČO: 50 849 671, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39919/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). 

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja. 

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Euroline Group Slovakia s.r.o., Dojč 483, 906 02 Dojč alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo@eurolinegroup.skPrevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu. 

     1. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY SPRACÚVANIA, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len v takom rozsahu, ktorý je dosiahnutie konkrétne účelu spracúvania nevyhnutný. 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas stanovenej doby uchovávania, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak. 

Konkrétne kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ spracúva, jednotlivé účely spracúvania, právne základy, na ktorých je spracúvanie založené ako aj informácie o dobách uchovávania v závislosti od jednotlivých účelov, nájdete v tabuľke nižšie. 

 

Účely 

 

 

Právny základ 

 

Kategórie osobných údajov

 

 

Kategórie dotknutých osôb 

 

Doba uchovávania

 

 

Realizácia výberového konania 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri realizácií predzmluvných vzťahov (plnenie zmluvy)

fyzické osoby - uchádzači o zamestnanie

osobné údaje uvedené v životopise a / alebo motivačnom liste 

počas trvania výberového konania (maximálne 60 dní odo dňa doručenia životopisu)

Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie 

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby 

fyzické osoby - uchádzači o zamestnanie

osobné údaje uvedené v životopise a / alebo motivačnom liste 

2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 

Spracovanie účtovných dokladov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (najmä Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)

fyzické osoby - zamestnanci, fyzické osoby - dodávatelia tovarov a služieb, ich zamestnanci a zástupcovia,  sprostredkovatelia,  fyzické osoby – zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia 

bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby, kontaktné údaje  - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie)

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

Správa registratúry, evidencia a vybavovanie prijatej a odoslanej pošty (vrátane elektronickej komunikácie s príslušnými inštitúciami)

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

fyzické osoby - odosielatelia a
 prijímatelia úradnej korešpondencie

bežné osobné údaje

5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú – pošta, ostatné registratúrne záznamy v zmysle príšlušných ustanovení zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Monitorovanie prevádzkových priestorov (hala a areál) prevádzky prevádzkovateľa, z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa a života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu, ktorým je  záujem na ochrane majetku prevádzkovateľa a ochrane života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch

fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch

obrazové podobizne a prejavy osobnej povahy zachytené kamerovým systémom

72 hodín odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu, okrem prípadov, kedy je príslušná časť záznamu z kamerového systému odovzdaná príslušným orgánom na konanie a bude slúžiť ako dôkazný prostriedok počas nevyhnutne potrebnej doby 

Vybavovanie objednávok / dopytov prijatých prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri realizácií predzmluvných vzťahov

fyzické osoby, ktoré odošlú žiadosť 

meno, priezvisko, kontaktné údaje (tel. č. a e-mail)

Do splenia účelu - uzatvorenia zmluvy alebo neakceptovania cenovej ponuky (maximálne 30 dní odo dňa odoslania)

Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi - fyzickými osobami)

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvných povinností a realizácie predzmluvných vzťahov 

fyzické osoby - dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia,     sprostredkovatelia, fyzické osoby – odberatelia (zákazníci) a ich zástupcovia

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, príslušnosť k organizácií) 

počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

Vedenie evidencie dodávateľov, iných obchodných partnerov a     odberateľov (zákazníkov) a ich kontaktných osôb (v prípade obchodných partnerov alebo odberateľov  - právnických osôb) a  uzatvorených zmlúv

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,  ktorým je potreba vedenia prehľadu o dodávateľoch, obchodných partneroch a zákazníkoch prevádzkovateľa, resp. ich kontaktných osobách v zmluvných vzťahoch pre riadne plnenie zmluvných povinností a prípadné preukazovanie právnych nárokov

fyzické osoby - dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia,     sprostredkovatelia, fyzické osoby - odberatelia (zákazníci) a ich zástupcovia, fyzické osoby - zástupcovia a kontaktné osoby dodávateľov a odberateľov -  právnických osôb 

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, príslušnosť a funkcia v spoločnosti) 

5 rokov po strate platnosti Zmluvy 

Vykonávanie obchodnej komunikácie so zástupcami dodávateľov/odberateľov v postavení právnickcých osôb a identifikácia osôb, ktorým je prepravovaná zásielka odovzdávaná, alebo od nej preberaná, za účelom preukázania dodania prepravovanej zásielky v prípade odberateľov v postavení právnických osôb

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,  ktorý spočíva v potrebe zabezpečiť  plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa, na účely čoho je potrebné viesť komunikáciu s určenými zástupcami dodávateľov a odberateľov - právnických osôb a zabezpečiť preukázanie doručenia prepravovaného tovaru - splnenia záväzku

fyzické osoby: zamestnanci a zástupcopvia  dodávateľov a odberateľov v postavení právnickcých osôb 

bežné osobné údaje,kontaktné údaje, príslušnosť a funckia v spoločnosti 

Počas trvania zmluvného vzťahu s dodávateľom / odberateĺom a čas nevyhnutný po jeho skončení na prípadné obhajovanie právnych nárokov 

Vybavovanie reklamáćií

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu ( odberatelia (zákazníci), ich zamestnanci a zástupcovia)

bežné osobné údaje 

3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie, ak si reklamáciu uplatní zákazník - fyzická osoba a 4 roky odo dňa uplatnenia reklamácie, ak si reklamáciu uplatní zákazník - právnická osoba

Plnenie povinností pri vykonávaní starostlivosti ku klientovi a pri zisťovaní neobvyklej obchodnej operácie (identifikácia klienta a obchodnej operácie, vrátane kopírovania a scanovania úradných dokladov a uchovávanie údajov) pri výkone zasielateľstva a uchovávanie všetkých písomných dokladov a údajov týkajúcich sa vykonania obchodu v rámci zasielateľstva

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností 

fyzické osoby -  odberateia (zákazníci), ich zamestnanci a zástupcovia, fyzické osoby - zamestnanci a zástupcovia odberateľov (zákazníkov), koneční užívatelia výhod odberateľov

meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, iné osobné údaje preukazujúce postavenie KÚV alebo funkciu dotknutej osoby u klienta, iné osobné údaje uvedené v dokladoch o obchode

5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s odberateľom, ak finančná spravodajská jendotka nepožiada písomne o dlhšie uchovávanie (najviac ďalších 5 rokov) v súlade s § 19 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľa

bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

do vybavenia uplatnených práv

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôba evidencia spôsobov, akým boli uplatnené práva vybavené 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevdázkovateľa

bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

5 rokov odo dňa uplatnenia práv

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ poslaných prevádzkovateľovi prostredníctvom správ na sociálnej sieti, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy z e-mailovej komunikácie alebo správy prijaté inou formou pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, kvalitu poskytovania služieb a získavanie novej klientely

fyzické osoby zasielajúce správu / dotaz

meno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe

30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr

Priamy marketing - bývalí a sučasný zákazníci (newsletter)

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

fyzické osoby - odberatelia (zákazníci), fyzické osoby - zástupcovia odberateĺov (zákazníkov)

bežné osobné údaje, kontaktné údaje

do odhlásenia sa z odberu newslettru

Priamy marketing - posielanie newsletter-u

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

fyzické osoby, ktoré sa prihlásili do odberu newsletter-u a udelili súhlas 

e-mailová adresa, meno, priezvisko

3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Zverejňovanie mena, priezviska, profesijného zamerania, tel. č. a e-mailovej adresy     dotknutých osôb (spolupracovníkov a obchodných partnerov) na webovej stránke Prevádzkovateľa a na profile prevádzkovateľa a jeho obchodných patnerov na sociálnych sieťach 

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

spolupracujúce fyzické osoby, ktoré udelili súhlas 

meno, priezvisko, profesijné zameranie, tel. č. a e-mailová adresa 

5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografí dotknutých osôb na webovej stránke prevádzkovateľa a na profile prevádzkovateľa a jeho obchdoného partnera na sociálnych sieťach pri prezentačnej a obchodnej činnosti prevádzkovateľa 

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

zamestnanci, členovia orgánov, iné dotknuté osoby, ktoré udelili súhlas 

fotografia 

5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 

Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies)

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby 

fyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlas 

IP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa

2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 

 

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté. 

      2. Zdroj osobných údajov 

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby v prípade, keď mu ich samy poskytnete (pri objednávke služieb osobne alebo telefonicky, pri kontaktovaní Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných adries alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt. 

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti.   

     3. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môže Prevádzkovateľ poskytnúť príjemcom – súdom, orgánom činným v trestnom konaní, Úradu na ochranu osobných údajov a iným dozorným a kontrolným orgánom, ktoré sú v určitých, osobitnými zákonmi stanovených prípadoch, oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom (vrátane dozorných a kontrolných orgánov pri vybavovaní reklamácií alebo orgánov na úseku colných deklarácií).  

Príjemcom Vašich osobných údajov je aj prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo ak mu udelíte súhlas na zverejnenie Vašej fotografie na sociálnych sieťach. Vaše osobné údaje môžu pri poskytovaní služieb Prevádzkovateľom poskytnuté aj spolupracujúcim prepravným spoločnostiam.  

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje v niektorých prípadoch aj svojim sprostredkovateľom, medzi ktorých patria: 

 1. spoločnosti zabezpečujúce služby vedenia účtovníctva a správy registratúry, 
 2. spoločnosti poskytujúca účtovný softvér,  
 3. spoločnosti poskytujúce hostingové služby webovej stránky a mailhostingové služby a 
 4. spoločnosť poskytujúca administratívne služby a služby spojené s fakturáciou.  

Prevádzkovateľ má so všetkými svojimi sprostredkovateľmi uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov čím zabezpečuje, že  pri spracúvaní osobných údajov využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov. 

K príjemcom Vašich osobných údajov patrí aj fyzická osoba – podnikateľ Lucia Jankovičová – EUROLINE, miestom podnikania Dojč 266, 906 02 Dojč, IČO: 44 201 982, ktorá v postavení spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia spolu s Prevádzkovateľom určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, ktoré sú špecifikované v bode 4. týchto Zásad. 

     4. DOHODA SPOLOČNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV 

Pri nasledujúcich účeloch spracúvania sú tieto účely a prostriedky ich spracúvania určené spoločne s Prevádzkovateľom aj fyzickou osobou – podnikateľom Lucia Jankovičová – EUROLINE, miestom podnikania Dojč 266, 906 02 Dojč, IČO: 44 201 982 (ďalej ako „Spoloční prevádzkovatelia“): 

 • vybavovanie objednávok / dopytov prijatých prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke,
 • monitorovanie prevádzkových priestorov (hala a areál) prevádzky prevádzkovateľa, z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa a života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, 
 • priamy marketing - posielanie newsletter-u, 
 • zverejňovanie mena, priezviska, profesijného zamerania, tel. č. a e-mailovej adresy  dotknutých osôb (spolupracovníkov a obchodných partnerov) na webovej stránke Prevádzkovateľa a na profile prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov na sociálnych sieťach, 
 • vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií dotknutých osôb na webovej stránke prevádzkovateľa a na profile prevádzkovateľa a jeho obchodného partnera na sociálnych sieťach pri prezentačnej a obchodnej činnosti prevádzkovateľa, 
 • spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies).  

Prevádzkovatelia si určili vzájomné zodpovednosti za plnenie povinností podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov v dohode spoločných prevádzkovateľov uzavretej podľa čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej:  

 • úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov plní Prevádzkovateľ, 
 • povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia dotknutým osobám plnia obaja Prevádzkovatelia prostredníctvom ich zverejnenia na spoločnej webovej stránke a na iných vhodných miestach, 
 • povinnosti a úlohy súvisiace s vykonávaním práv dotknutých osôb plní Prevádzkovateľ, postupom upraveným v čl. 9 týchto Zásad ochrany osobných údajov, pričom pri vybavovaní práv dotknutých osôb si Spoloční prevádzkovatelia poskytujú všetku potrebnú súčinnosť. 

Prevádzkovateľov môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných adresách Prevádzkovateľa.  

      5. PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií

V prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo ak mu udelíte súhlas na zverejnenie Vašej fotografie na jeho profile alebo profile jeho obchodného partnera na sociálnej sieti, môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Facebook Inc.. Vaše osobné údaje sú pri prenose zabezpečené prostredníctvom primeraných záruk v zmysle príslušných ustanovení Nariadenie (štandardných zmluvných doložiek), v súlade s podmienkami používania sociálnej siete.  

Ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov do Vášho zariadenia počas Vašej návštevy webovej stránky, môže prichádzať k prenosu Vaši online identifikátorov a údajov o Vašich preferenciách v online prostredí do USA, spoločnosti Google, LLC. Prenos je aj v tomto prípade zabezpečený prostredníctvom primeraných záruk v zmysle príslušných ustanovení Nariadenie (štandardných zmluvných doložiek), v súlade s podmienkami používania vyššie uvedených služieb od spoločnosti Google, LLC.  

Dodávateľom hostingových služieb Prevádzkovateľa je spoločnosť usídlená vo Švajčiarku, preto pri účeloch spracúvania spojených s webovou stránkou alebo mailhostingoch môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do Švajčiarska. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený rozhodnutím Komisie o primeranosti č. 2000/518EC, na základe ktorého poskytuje Švajčiarsko rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ako je vyžadovaná v členských štátoch Európskej únie. 

     6. Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov. 

     7. Práva Dotknutých osôb

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:  

Vaše práva

 

Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

 

PRÁVO NAMIETAŤ - Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov. 

 

Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS - Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate. 

Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sktel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa špecifikovaných v úvode týchto Zásad.  

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať. 

      8. Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 15.12.2020.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.